Publikationer

Tidigare publikationer  i urval  (Holm född Haby):

Robinson, T. och Holm, L. (2023). Matjord vid entreprenader – från bekymmer till resurs. Ecoloop rapport 2023, Stockholm. – Läs här

Etana, A., Holm, L., Rydberg, T., Keller, T. (2020). Soil and crop responses to controlled traffic farming in reduced tillage and no-till: some experiences from field experiments and on-farm studies in Sweden. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, DOI: 10.1080/09064710.2020.1728372 – Läs här

Holm, L., Malik, A., Johansson, E. (2018). Optimizing yield and quality in malting barley by the governance of field cultivation conditions. Journal of Cereal Science. 82: 230-242.

Johansson, E.; Haby, L.; Prieto-Linde, M. L.; Svensson, S. -E. (2013). Influence of fertilizer placement on yield and protein composition in spring malting barley. Journal of soil sciende and plant nutrition. 13(4): 895-904. – Läs här

Holm, L., Gunnarsson, A., Rydberg, T. (2013). Efterredskap till plog för jämnare uppkomst i sockerbetor. LTJ-rapport 2013:22. SLU, Alnarp. – Läs här

Holm L., Johansson E. (2012). Slutrapport för projektet ”Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalité hos maltkorn – fältförsök”. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie, vol 2012:5. SLU, Alnarp. – Läs här

Haby L., Forkman J., Larsolle A., Mickelåker J. (2010). Graderingsmetodik i ogräsförsök. LTJ-fakultetens faktablad, vol 2010:30. SLU, Alnarp. – Läs här

Haby L. (2009). Är on-landplöjning något för skånska sockerbetsodlare?. LTJ-fakultetens faktablad, vol 2009:17. SLU, Alnarp. – Läs här

Ascard J., Eriksson A-M., Haby L. (2006). Teknik för småskalig ekologisk grönsaksodling. Jordbruksinformation, vol 22-2006. – Läs här